Statut Niepublicznego Przedszkola Muzycznego   „Kraina Marzeń”


DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1.
1. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kraina Marzeń” w Nowym Sączu, jest przedszkolem niepublicznym, działającym na podstawie:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930),
niniejszego statutu.
2. Siedzibą przedszkola są budynki położone przy ulicy Grunwaldzkiej 176, Radzieckiej 18, Rokitniańczyków 32, Westerplatte 37,
3. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: oświatowo-wychowawczo-dydaktyczną- Marcin Królikiewicz.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
5. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi, jak następuje: Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kraina Marzeń”
6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
7. Przedszkole pokrywa swoje wydatki z własnych dochodów, z dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

§ 2.
Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
1) przedszkole – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kraina Marzeń”,
2) nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola,
3) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
4) dzieci – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 1,
5) podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć określony obowiązkowy cel edukacji przedszkolnej, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań opisane w formie osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju,
z uwzględnieniem warunków i sposobów realizacji podstawy,
6) program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
7) dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Kraina Marzeń”,
8) wicedyrektora – należy przez to rozumieć wicedyrektora Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Kraina Marzeń”,
9) ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty,
10) ustawa – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
11) ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
12) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem specjalnym,
13) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie,
14) organ prowadzący – należy przez to rozumieć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: oświatowo-wychowawczo-dydaktyczną- Marcin Królikiewicz.

 

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 3.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich
i politycznych, Konwencji o prawach dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość
do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Przedszkole zapewnia w szczególności:
1) nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej, w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
2) rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednie do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
5) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,
6) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
4. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci i troską o ich zdrowie, respektując zasady nauk pedagogicznych:
1) zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny, zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi dziecka, z wykorzystaniem własnej
inicjatywy dziecka,
2) organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,
3) kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka,
4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,
a w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny i logopeda,
5) konsekwentne przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
6) organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki; w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom,
7) upowszechnia wśród dzieci i rodziców wiedzę o zasadach racjonalnego odżywiania oraz na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności,
8) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
9) wpaja i rozwija zasady tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.

§ 4.
Przedszkole, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizuje określone zadania:
1) wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka,
2) wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
3) umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
4) umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się, co jest dobre, a co złe,
5) kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,
6) wspiera aktywność dziecka, podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
7) rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,
8) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
9) zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy
lub przyspieszony,
10) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
11) wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania
się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
12) kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne,
13) zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności
i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne
w edukacji szkolnej,
14) wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
15) rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
16) wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych
i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne
do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
17) buduje wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną,
18) umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
19) tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, a także prezentowanie wytworów swojej pracy,
20) współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,
21) tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka,
22) umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby,
23) rozwija umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi
i dorosłymi, w tym osobami starszymi,
24) rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
25) kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów
i porażek, potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
26) wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur,
27) zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga je w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań

§ 5.
1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne,
2) opis zakładanych efektów,
3) materiał edukacyjny do realizacji celów,
4) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
1) zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów),
3) zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
6. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
7. Dyrektor przedszkola, dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym harmonogramie oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 6.
1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców, złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.
4. Pierwsza obserwację gotowości szkolnej nauczyciel wydaje rodzicom w formie pisemnej do 30.11.
5. Druga gotowość szkolną nauczyciel wydaje rodzicom w formie pisemnej do 30.04.

Rozdział 3
Podstawowe formy działalności przedszkola

§ 7.
1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
2. Podstawowymi formami działalności przedszkola są w szczególności:
1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,
2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
3) spontaniczna działalność dzieci,
4) proste prace porządkowe,
5) czynności samoobsługowe,
6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu,
7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
8) zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


§ 8.
1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań.
3. Ważnym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.


DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1
Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

§ 9.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez
12 miesięcy.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6:30 do 17:00
w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
3. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia
i 31 grudnia.
4. W czasie ferii zimowych oraz w okresie wakacyjnym (tj. lipiec, sierpień) przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, organizowane są zajęcia w formie opiekuńczo –wychowawczej.
5. Skrócenie godzin pracy Przedszkola bądź ustalenie dyżuru jest dopuszczalne okresach świątecznych feryjnych i wakacyjnych w przypadku zmniejszonej ilości dzieci.
6. Jeżeli w ciągu roku nastąpi zmniejszenie frekwencji to przedszkole zastrzega sobie prawo
do łączenia grup. W takim przypadku przedszkole zapewni odpowiednie warunki wszystkim uczęszczającym wychowankom .
7. Przedszkole może zawiesić organizację zajęć w przypadku gdy:
• Występuje zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
• zbyt niska temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach
• Inne nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci
• Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

8. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, kilku oddziałów lub całego przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
9. Zawieszenie zajęć jest możliwe za zgodą organu prowadzącego.
10. O zawieszeniu zajęć informowani są drogą mailową rodzice dzieci, których dotyczy
zawieszenie zajęć.
11. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:
a) materiały edukacyjne i strony internetowe,
b) e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line,
c) zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane codziennie przez
nauczycieli,
d) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;

1) Sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć:
a) drogą mailową (adres służbowy)
b) poprzez aplikacje TEAMS,
2) Sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględnia konieczność
poszanowania sfery prywatności dziecka.

12. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.
13. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Koszty związane
z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
§ 10.
1. Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz odkrywaniu talentów i zainteresowań.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w różnym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Ze względów organizacyjnych dyrektor przedszkola może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.
4. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. W szczególnych przypadkach ilość ta może zostać zwiększona decyzją dyrektora ; nie może jednak przekroczyć 27.
6. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, powierzając opiekę każdego oddziału jednemu nauczycielowi.
7. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
8. Czas prowadzonych zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
9. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
10. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz zajęć dodatkowych.

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
12. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) łazienki dziecięce,
3) szatnie dziecięce,
4) gabinet specjalistów,
5) plac zabaw.
13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci na placu zabaw określa regulamin placu zabaw.
14. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz do ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
15. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne oraz spotkania z twórcami kultury i sztuki.
16. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 


Rozdział 2
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
§ 11.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka oraz jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele, pomoc nauczyciela i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
3. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi, dotyczące wychowanków.
4. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.
5. Przed wyjściem poza przedszkole nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i dokonuje wpisu do rejestru wyjść.
6. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie,
2) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola,
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
4) organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
5) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy,
6) spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci,
7) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci;
8) ogrodzenie terenu przedszkola,
9) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

7. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przepisy przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
1) dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola,
4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,

Rozdział 3
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 12.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6:30-9:00. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście nauczycielowi w grupie.
2. Dziecko do przedszkola przyprowadzają tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).
3. Rodzice są odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola.
4. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza, lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
5. Do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.
6. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
7. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać podpis rodziców, imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer dowodu osobistego.
8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
11. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w punkcie 10 podjęte zostaną następujące działania:
1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka,
2) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
12. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
13. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
15. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
16. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne,
z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
17. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki
i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.
18. Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców
o zaobserwowanych niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
19. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
20. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje
21. Dyrektor przedszkola, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom, na terenie przedszkola może wprowadzić odrębne zasady i obostrzenia dotyczące przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola w sytuacji czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych.

Rozdział 4
Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych
§ 13.
Działalność innowacyjna przedszkola ma charakter działań stymulujących jego rozwój. Jest integralnym elementem jego działalności. O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowania każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola po uprzedniej konsultacji
z nauczycielem.


Rozdział 5
Organizacja zajęć dodatkowych

§ 14.
1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, dostępne dla każdego dziecka.
2. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć.
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby
i możliwości rozwojowe dzieci.

Rozdział 6
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 15.
1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu oznacza indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców tego potrzebujących i polega na:
1) udzielaniu pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,
2) udzielaniu porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
i środowiskiem,
3) objęciu dziecka specjalistyczną pomocą, np. logopedyczną, terapeutyczną,
4) współpracy z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
5) prowadzeniu obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
6) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:
1) niepełnosprawności,
2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
3) szczególnych uzdolnień,
4) specyficznych trudności w uczeniu się,
5) zaburzeń komunikacji językowej,
6) choroby przewlekłej,
7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, prowadząc z nim zajęcia, oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy specjalni i logopedzi, we współpracy z:
1) rodzicami wychowanka,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami,
5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2) zajęć specjalistycznych – korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji itp.
10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
13. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem

14. Przedszkole zatrudnia specjalistów w tym : psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedę i innych zgodnie z potrzebami przedszkola.
15. Przedszkole może współpracować z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
16. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków,
2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym,
3) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych,
4) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych,
5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
17. Do zadań pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:
1)prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień dzieci,
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
18. Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom;
5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb,
z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;
6) przedstawianie propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.
19. Nauczyciele Specjaliści prowadzą dokumentację z dzieckiem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi prawem.

Rozdział 7
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

§ 16.
1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 12.
3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
 integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Rozdział 8
Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

§ 17.
1. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola:
a. Po wygaśnięciu umowy o świadczeniu usług.
b. Z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny.
c. Bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
1) rodzice uchylają się od obowiązku terminowego płacenia przez 1 miesiąc,
2) rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,
3) dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych,
4) rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.
Rozdział 9
Zasady odpłatności za przedszkole

§ 18.
1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy zawartej z rodzicami według wzoru przygotowanego przez organ prowadzący przedszkole.
3. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) dzieci ustalana jest przez organ prowadzący.
4. Określona w umowie z rodzicami wysokość opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w przedszkolu może być zmieniana. O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje pisemnie dyrektor przedszkola.
5. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
6. Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, składającą się z bezzwrotnej opłaty wstępnej, czesnego i opłaty za wyżywienie, z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca.
7. Opłaty dokonuje się na konto, którego numer jest podany w umowie.
8. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący przedszkole na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.


Rozdział 10
Współpraca przedszkola z rodzicami

§ 19.
1. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców.
3. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji,
2) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami, w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informacje na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,
3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców,
4) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola
5) rozmowy telefoniczne, sms
6) media społecznościowe,
7) wiadomości wysyłane drogą e-mail
8) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci,
9) organizację warsztatów, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu,
10) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży czy karmy dla zwierząt.

 

DZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 20
Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) wicedyrektor przedszkola,

 

Rozdział 1
Dyrektor przedszkola

§ 21
1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, organizuje jego pracę
i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Decyzje podejmuje według procedury zarządzania.
2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci oraz tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
c) dbanie o autorytet nauczycieli i innych pracowników; ochrona praw i godności nauczyciela oraz pracowników przedszkola,
d) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
e) opracowywanie programu pracy przedszkola na dany rok szkolny,
f) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
i organizacyjnych,
g) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
h) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
i) współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,
j) sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,
k) podejmowanie działań zapewniających przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola,
l) ustalanie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
m) Koordynuje pracę osób na stażu i praktykach odbywanych na terenie przedszkola
n) W porozumieniu z nauczycielami przedszkola sporządza plan doskonalenia zawodowego.
o) Dyrektor organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli:
• Dyrektor przydziela nauczycielom zastępstwa,
• Nauczyciel na zastępstwie odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć poprzez uzupełnianie dziennika i własnoręczny podpis;
• praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy;

2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
b) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych( na terenie przedszkola, i na placu zabaw oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola),
c) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej.
d) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności tworzenie należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku.

3. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt. 8–10, oraz przepisami wykonawczymi do ustaw.
4. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest:
1) zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
2) prowadzić rejestr dzieci 6 letnich i rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom tych dzieci,
3) kontrolować systematyczność uczęszczania 6 latka na zajęcia w przedszkolu.


Wicedyrektor

§ 22.
1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przedszkola przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
b. podpisuje dokumenty do których został upoważniony przez dyrektora, używając własnej pieczątki,
c. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym przedszkole oraz innymi instytucjami,
2.Prowadzi obserwację nauczycieli pracujących w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Kraina Marzeń”, zgodnie z planem obserwacji i w razie zaistniałej potrzeby. Dokonuje analizy i oceny pracy nauczyciela we współpracy z dyrektorem.
3. Ma prawo – w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub innego pracownika pracującego w przedszkolu wystąpić z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora przedszkola.
4. Kontroluje realizację zadań wychowawczo – opiekuńczych nauczycieli pracujących w przedszkolu.
Obowiązki wicedyrektora
1. Oddziałuje na nauczycieli pracujących w przedszkolu oraz rodziców dzieci
w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy przedszkola, ładu
i porządku w budynku.
2. Wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru nad nauczycielami pracującymi w przedszkolu zgodnie z planem pracy.
3. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i pozostałych pracowników pracujących w przedszkolu, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza pracowników niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki.
4. Wspólnie z dyrektorem organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli pracujących w przedszkolu, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia
i zapisu w dziennikach zajęć.
5. Kontroluje prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli pracujących
w przedszkolu.
6. Nadzoruje wystrój sal i korytarzy szkolnych w budynku przedszkola.
7. Terminowo realizuje zadania ujęte w planie pracy przedszkola.
8. Nadzoruje realizacje zaleceń wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogicznej.
9. Organizuje spotkania z rodzicami w przedszkolu.
10. Organizuje zadania związane ze współpracą przedszkola z innymi instytucjami wspomagającymi proces wychowawczo – dydaktyczny.
11. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola, w szczególności dotyczące organizacji pracy przedszkola, spraw bytowych.
12. Podczas uzasadnionej nieobecności w pracy dyrektora przedszkola odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy przedszkola.
13. Odpowiada przed dyrektorem przedszkola za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
a. zapewnienie dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i na jego terenie opieki pedagogicznej
i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
b. zachowanie przez nauczycieli, dzieci i rodziców oraz innych pracowników przedszkola porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
d. pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez nauczycieli przedszkola;
e. przestrzeganie przez nauczycieli i innych pracowników przedszkola dyscypliny pracy (punktualność, wykonywanie powierzonych zadań),

 

Rozdział 3
Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

§ 23
1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając zapisów prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: korespondencję, zebrania, tablicę informacyjną dla rodziców, stronę internetową.
3. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, przy czym każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola, by zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej lub ustnej.
5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
6. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.


DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Nauczyciele

§ 24.
1 .W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka
i respektuje jego prawa. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków
i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączania go
w działalność przedszkola.
3. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności,
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; opracowanie analizy gotowości szkolnej ma na celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji, w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,
5) właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
6) troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
7) wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu,
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną,
9) doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
10) organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece,
11) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi,
12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka,
13) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów,
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, w tym imprez mających na celu promocję przedszkola,
15) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określonymi przez dyrektora przedszkola,
16) aktywny udział w życiu przedszkola,
17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy,
18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
19) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora,
20) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola,
21) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.
4.W przedszkolu jest zatrudniony logopeda, psycholog, pedagog specjalny, pedagog.

§ 25.
1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, innych nauczycieli oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
2. Nauczyciele mają prawo do:
1) formułowania własnych programów nauczania i wychowania,
2) decydowania o środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków,
3) do rozwoju własnego, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.
3. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.).
4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 26.
1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) przestrzegać przepisów i zarządzeń z zakresu zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz je stosować, odbywać wymagane szkolenia,
2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,
4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci,
6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,
7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,
8) zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola,
9) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedur odbierania dzieci z przedszkola i postępowania w sytuacjach kryzysowych.
2. Za organizację zajęć dodatkowych i zdrowie dzieci w nich uczestniczących odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
§ 27
Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe są powoływane na zebraniach dyrektora z nauczycielami.

Rozdział 4
Pomoc przedszkolna
§ 28.

1. Pomoc przedszkolna spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:
a) pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych ( ubieranie, rozbieranie, karmienie, mycie rąk, opieka w czasie wyjścia do toalety),
c) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d) organizowanie wypoczynku dzieci ( rozkładanie leżaków i pościeli) ,
e) utrzymywanie w ładzie i porządku sal przedszkolnych, toalet dla dzieci, szatni, jadalni i innych pomieszczeń przedszkolnych,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
g) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola

2. Pomoc przedszkolna czuwa nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
a) pomoc nauczycielowi w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni,
b) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
c) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d) czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci,
e) przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,
f) opieka nad dziećmi w grupie,
g) pomoc nauczycielowi podczas zajęć ,
h) czuwanie nad należytą higieną dzieci,
i) pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
j) pomoc nauczycielowi w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica,
k) usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe , zgłaszanie dyrektorowi przedszkola,
l) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej Je do przedszkola,
m) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących,
n) współpracuje z nauczycielami w czuwaniu nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu.

3. Zadaniem pomocy przedszkolnej jest dbanie o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:
a) kontrola zamknięcia drzwi wejściowych,
b) otwieranie drzwi interesantom,
c) powiadamianie dyrektora przedszkola lub osób upoważnionych o przybyłych osobach z zewnątrz.
d) Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:
 sprawdzenie kurków wodociągowych,
 wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkola,
 włączenie świateł zewnętrznych,
 zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniach przedszkola,
 Szczegółowe wytyczne do prac codziennych:
 nakrywać naczynia do śniadania, obiadu i podwieczorku,
 po zakończeniu zajęć z dziećmi należy wietrzyć przydzielone pomieszczenia,
 odkurzać dywany i podłogi,
 myć podłogi we wskazanych pomieszczeniach,
 ścierać kurz z szafek i stolików,
 myć szafki i stoliki ( dezynfekować),
 opróżniać kosze na śmieci i dezynfekować,
 po zakończeniu sprzątania pozamykać okna, sprawdzić krany, pogasić światła, zamknąć sale
 dbać o czystość zabawek oraz zgłaszać ich uszkodzenia,

Rozdział 4
Pracownicy obsługi i administracji

§ 29.
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym należy:
1) wspomaganie nauczycieli i współdziałanie z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,
2) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się przed wyjściem na dwór,
3) opieka w czasie spacerów i wycieczek,
4) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
5) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających,
7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy oraz zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku
– wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
8) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
9) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.
4. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola mają prawo do:
1) organizacji pracy zapewniającej pełne wykorzystanie czasu pracy, kwalifikacji i uzdolnień, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkoleń w tym zakresie,
2) równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek, płeć, religię, przekonania polityczne,
3) terminowej wypłaty wynagrodzenia.
5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola.
6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 30.
Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców, niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.,
2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie,
3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy,
5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów,
6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych,
8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

DZIAŁ VI
KARY DYSCYPLINARNE
§ 31.


1. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.
2. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1) ostrzeżenie,
2) zwolnienie z pracy,
3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela
w okresie 3 lat od ukarania,
4) wydalenie z zawodu nauczyciela;
4. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.
5. Wymierzanie kary dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 6 pkt. 4 jest równoznaczne
z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela.
6. Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu stanowiącego podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.
7. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaranie karą dyscyplinarną wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.
8. Dyrektor przedszkola może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący przedszkole – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora przedszkola, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora przedszkola mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o postępowanie dyscyplinarne.


DZIAŁ VII
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Rozdział 1
Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

§ 32.
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.
2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka,
a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dziecka w wieku przedszkolnym,
2) szacunku dla swoich potrzeb,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,
7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
4. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
2) traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych,
3) aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,
4) słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,
5) szanowania wytworów pracy kolegów,
6) szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,
7) dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
8) sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.
8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

Rozdział 2
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

§ 33.
1. Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:
1) zapisy przyjmuje dyrektor, wicedyrektor, pracownik administracji lub obsługi upoważniony przez dyrektora,
2) zapisy dokonywane są przez cały rok, w ramach wolnych miejsc.
2. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń oraz rodzeństwo w przedszkolu.
3. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Rozdział 3
Nagrody i konsekwencje

§ 34.
1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela,
2) pochwałą do rodziców,
3) pochwałą dyrektora przedszkola,
4) nagrodą rzeczową.
2. Dziecko może ponieść konsekwencje za świadome niestosowanie się do obowiązujących
w przedszkolu zasad:
1) ustną uwagą nauczyciela,
2) odsunięciem od zabawy na krótki czas,
3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,
4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych i psychicznych.
4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli, psychologa, pedagoga specjalnego, którzy podejmują decyzję o:
1) powiadomieniu dyrektora przedszkola,
2) powiadomieniu rodziców dziecka,
3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,
4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,
5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

§ 35.
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych.
W przedszkolu obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia sprzętów elektronicznych (zegarków, telefonów, tabletów, laptopów itp.)
4. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.
5. Dziecko w przedszkolu nie może mieć założonych na szyi ani rękach biżuterii bądź innych tego typu ozdób.


DZIAŁ VIII
RODZICE

Rozdział 1
Obowiązki rodziców

§ 36.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359), a także z Konwencją o prawach dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,
3) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,
4) angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu,
5) osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
6) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.
7) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola,
8) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
9) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
10) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,
11) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka, szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa i stosowanej diety,
12) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
13) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 tygodnia),
14) przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
15) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia,
16) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,
17) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia, w tym w okresie letnim – nakrycie głowy oraz kremu z filtrem.
18) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola,
19) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
20) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania,
21) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń lub przesyłanych mailem.

Rozdział 2
Prawa rodziców

§ 37.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka,
4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu,
5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale,
6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami, w szczególności ze statutem przedszkola i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w przedszkolu,
7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka,
8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,
9) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami,
10) organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych i udziału w nich,
11) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
12) Złożenia do dyrektora ustnej lub pisemnej skargi.

 

 

 

DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, pomocy nauczyciela, nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone w sposób bieżący przez organ prowadzący przedszkole, a po ich dokonaniu powinny zostać niezwłocznie podane do wiadomości zainteresowanych organów, instytucji i osób.
4. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest on poprzez:
1) umieszczenie go na stronie internetowej przedszkola,
2) udostępnianie go zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.


§ 39.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 40.
Statut wchodzi w życie z dniem 12.01.2023 r


Organ prowadzący Dyrektor
………………………. …………………………

 

Scroll to Top