Dziecięca matematyka

„Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska

Okres przedszkolny jest tym momentem w życiu małego człowieka, kiedy umysł jest chłonny, zmysły nastawione na poznanie i odkrywanie, a ciekawość świata przewyższa wiele innych potrzeb.

Uwzględniając te potrzeby i dostosowując działania wychowawczo -dydaktyczne do jego możliwości percepcyjnych, okres przedszkolny może stanowić dla dziecka bazę istotną dla jego przyszłych sukcesów matematycznych.

Spis Treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Dzieci osiągają dobre efekty w zakresie uczenia się matematyki, gdy rozumieją operacyjnie na poziomie konkretnym, niezbędnym do pojmowania zależności matematycznych, potrafią kierować swym zachowaniem mimo narastających napięć, które towarzyszą rozwiązywaniu zadań, wykazują dobrą koordynację wzrokowo –ruchową i sprawność manualną potrzebną do sprawnego wykonywania czynności organizacyjnych i wspomagających uczenie się matematyki.

  Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Wiek ten powinien być jednocześnie czasem radości i pozytywnych doznań, jakie niesie odkrywanie świata. Przedszkole powinno stworzyć warunki do takiego radosnego przeżywania dzieciństwa. Doświadczenie, które pozostawia w człowieku ten okres życia jest często podstawą, na której buduje się osobowość, jego stosunek do siebie, innych i świata.

  „Dzieci są dojrzałe do uczenia się matematyki wówczas, gdy chcą się uczyć matematyki, potrafią zrozumieć sens zależności matematycznych omawianych na lekcjach i wytrzymują napięcia, które towarzyszą rozwiązywaniu zadań matematycznych. (E. Gruszczyk –Kolczyńska, 1994, s. 21).

  dziecięca matematyka

  Dziecięca matematyka w Krainie Marzeń

  Każde dziecko w wieku przedszkolnym prezentuje sobie tylko właściwe tempo i rytm rozwoju i związane z tym osiągnięcia rozwojowe w zakresie funkcji psychoruchowych, które odzwierciedlają się w wykonywanych czynnościach.

  Dziecko mające trudności w uczeniu się matematyki to te, które nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym mu do wykonania. Należy odróżnić trudności zwykłe pojawiające się w nauce matematyki w sposób naturalny od trudności specyficznych, z którymi dziecko nie może sobie poradzić i są one przyczyną dziecięcych dramatów.

  Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań, jest to źródło doświadczeń logicznych i matematycznych. Można stwierdzić, że bez rozwiązywania zadań nie można nauczyć się matematyki. Rozwiązanie każdego zadania, nawet łatwego, jest równoznaczne z pokonaniem trudności. Dlatego pokonywanie trudności stanowi integralną część procesu uczenia się matematyki.

  Scroll to Top